Skip to main content

Upheads Integritets och persondatapolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftningoch förtydligar hur Upheads jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Vi önskar därför att du tar dig tiden att läsa igenom följande information.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt vilka rättigheter du har och hur du kan ta tillvara dessa.

Bakgrund 

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig samt ge dig bästa möjliga upplevelse av våra tjänster. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. När du kontaktar oss genom någon av de kommunikationskanaler som vi använder så används de kontaktuppgifter som du uppger till att hantera ditt ärende, hantera den fortsatta kontakten med dig samt för att förbättra vår service vid återkommande kontakt.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det. Besöker du vår hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Riktlinjer 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
 • IP-adresser

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor? När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Läs mer om detta i stycket ”Dina rättigheter” nedan.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig? 

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? 

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter? 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. För att kunna leverera vissa av våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar vissa personuppgifter med andra bolag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. De leverantörer som Upheads samarbetar med har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som de skyldigheter som vi har gentemot dig som kund. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?  

Så länge det finns en kundrelation sparar Upheads dina personuppgifter. Detta för att kunna fullgöra de förpliktelser vi har mot dig. Uppgifterna sparas också när det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. När kundrelationen upphör plockas några uppgifter bort, andra anonymiseras och vissa raderas. Detta görs inom en rimlig tid efter det att ni upphör som kund hos Upheads om inte rådande lagstiftning säger något annat. Hur länge dina personuppgifter sparas beror på i vilket syfte de har samlats in och vilket rättslig grund det finns för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som har samlats in i faktureringssyfte sparas så länge det är nödvändigt i bokföringssyfte. Personuppgifterna kan också komma att sparas om det finns en intresseavvägning som säger att det är nödvändigt och som baseras på andra ekonomiska- eller säkerhetsmässiga skäl. I dessa fall begränsas lagringen och hanteras med hjälp av de behörighetskontroller som anges i denna policy.

Dina rättigheter  

Eftersom denna policy handlar om hur dina personuppgifter behandlas vill vi även att du ska veta vilka rättigheter du har. Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har även rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om du anser att de är felaktiga eller missvisande på något sätt och du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter tills det att vi ändrar dem. Du har ”rätten att bli glömd” men radering av personuppgifter kan inte ske om det strider mot rådande lagstiftning eller om det baseras på intresseavvägning. Du har rätt att invända mot behandlingen om du skulle tycka att intresseavvägningen är felaktig eller att det inte finns legitimerade skäl för behandlingen. Du har även rätt att dra tillbaka ditt samtycke eller lämna klagomål gällande behandlingen till Datainspektionen.

Ansvar och kontakt 

Upheads är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Har du några frågor kring behandlingen av dina personuppgifter eller frågor kring denna policy, vänligen kontakta oss genom dataskydd@upheads.se eller via kontaktuppgifterna på vår hemsida www.upheads.se