Skip to main content

Information kring prisjusteringar och fakturering!

Kära kund,

Vi vill informera er om att en prisjustering kommer att genomföras från juli månad. Denna justering kommer att var på 2-4% på delar av vårt tjänsteutbud. Vi strävar efter att ständigt förbättra kvaliteten på de tjänster vi erbjuder och uppskattar ert fortsatta stöd och förståelse.

Vi vill även informera att vi nu ändrar våra faktureringsrutiner för Microsoft 365 licenser. Tidigare har du fakturerats från tjänstens startdatum och en månad framåt vilket har lett till att de produkter som fakturerats har haft förbrukning i två olika månader. Framöver kommer vi att fakturera från början av månaden till slutet av månaden i förskott.

Kostnader av engångskaraktär är kostnader som avser ändringar som gjorts efter föregående faktura. Den här faktureringen avser hela juli, samt de dagar i juni som inte fakturerades i den tidigare faktureringen (dagarna som avser juni ligger som engångskaraktär).

Förändringen kommer även att innebära att du får en specifikation över dina licenser med produkt, antal och period direkt på fakturan.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på faktura@upheads.se om du har några frågor kring detta så återkopplar vi till dig så fort vi kan.

 

Information regarding price adjustments and invoicing!

We would like to inform you that a price adjustment will be implemented from July. This adjustment will be 2-4% on parts of our service offering. We aim to improve the quality of the services we offer and appreciate your continued support and understanding.

We would also like to inform you that we are now changing our billing procedures for Microsoft 365 licenses. Previously, you have been invoiced from the start date of the service and one month ahead, which has led to the products invoiced having consumption in two different months. Going forward, we will bill from the beginning of the month to the end of the month in advance.


Non-recurring costs are costs related to changes made after the previous invoice. This invoice covers the whole of July, as well as the days in June that were not invoiced in the previous invoice (the days relating to June are non-recurring).

The change will also mean that you will receive a specification of your licenses with product, number and period directly on the invoice.

 

For any questions, do not hesitate to contact us: faktura@upheads.se